Vi översätter böcker, reklam, bruksanvisningar m.m. från engelska,
franska och danska till svenska.
Vi kan även korrekturläsa redan översatt material. Vår översättare har 5 års högskoleutbildning från Lunds universitet med en masterexamen i översättning.